Нова европейска директива освобождава книгите от ДДС

Важна информация, засягаща както книгоиздателите, така и читателите.

Асоциация „Българска книга“ разпространи важна информация, която засяга размера на ДДС върху книгата у нас. Налице е нова европейска директива, регламентираща прилагането на Данък добавена стойност върху печатните произведения.
Нека припомним, че настоящото правителство удължи антикризисната мярка от 9% ДДС до края на 2022 г. Но дори с намалението на ставката от 20 на 9% България остана сред страните с най-висока ставка на ДДС в Европа. Това прави коричната цена на книгите непосилна предвид покупателната способност на средния български гражданин. Хармонизирането на българското законодателство с въпросната директива и установяването на нулева ставка на ДДС върху книгите би било от решаващо значение за стимулиране на българските издатели, автори и преводачи и следва да се схваща като част от стратегията за развитие на българската култура и за повишаване на качеството на образованието.


Целта на окончателната система на ДДС е всички държави членки да работят по едни и същи правила и да имат еднаква свобода при определяне на ставките на ДДС върху определени стоки и услуги. Книгите са сред привилегированите  продукти, за които вече може свободно да се приложи нулев данък добавена стойност (ДДС) в страните членки на Европейския съюз (ЕС), след като Съветът по икономически и финансови въпроси (ECOFIN) прие нова директива, изменяща Директива 2006/112/ЕО относно ставките на данъка за добавената стойност.

С новия общ европейски документ се цели постигане на по-голяма свобода при определяне на намалените и свръхнамалени ставки на ДДС в страните членки. Промяната е в синхрон с Плана за действие за ДДС на Комисията от 2016 г., чиято цел бе създаване на стабилно единно европейско пространство за ДДС. Съгласно новата директива държавите членки могат да прилагат максимум две намалени ставки, не по-ниски от 5%, към максимум 24 категории стоки и услуги. В допълнение към двете намалени ставки държавите членки вече могат да приложат и намалена ставка, по-ниска от минимума от 5% (т.е. т. нар. свръхнамалени и нулеви ставки) и освобождаване с право на възстановяване на платения ДДС за 7 категории стоки и услуги, включени в Анекс III на директивата.

Книгите, вестниците и списанията в печатен и цифров вид не само остават сред артикулите, които могат да имат намалени ставки, но са и сред малкото, за които вече могат да се прилагат свръхнамалени и нулеви ставки на ДДС. Възможностите, предлагани от директивата, важат за всички страни членки. Различното по отношение на книгите от настоящата ситуация е, че всяка държава членка ще може да прилага и нулеви ставки за тях.

„Новината е животоспасяваща за книгоиздателите и ние вярваме, че правителството ще задейства максимално бързо хармонизиране на българското законодателство в съответствие с директивата, тъй като от книгоиздателския сектор зависи не просто цял един бранш, но и функционалната грамотност на населението", коментират от Асоциация „Българска книга" и припомнят, че в някои европейски държави вече са се възползвали от нулевата ставка за книгите като мярка за преодоляване на последиците от пандемията. По думите им „сегашният документ просто рекламентира вече фактическо състояние в част от ЕС и тактично приканва към действие правителствата, които все още не са въвели нулев данък върху печатните произведения".

бюлетин

още реакция