Бебетата проговарят с жестове около седмия месец

Разговаряме с д-р Славина Лозанова, СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата.

Предстоят две любопитни книги от ИК „Колибри“ – „Време е за сън“ и „Толкова много емоции“, които под формата на приказка въвеждат елементарни жестомимични знаци в общуването на родителите и техните малки деца. Срещаме се с  д-р Славина Лозанова, СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, за да ни разкаже повече за бебешкия жестов език и за ползите от неговото приложение. 


Какво се разбира под наименованието „бебешки жестов език“ (Baby Sign) и какво е приложението му в ранното детско развитие?

„Бебешкият жестов“, или както често се нарича „Бейби сайн“, е обобщаващо понятие на разнообразие от системи за ранна комуникация, съставени от специално подбрани жестови знаци за подпомагане на общуването между родителите и тяхното дете и за стимулиране на езиковото му развитие във възрастта от шестия месец до втората година. „Бебешки жестов“ става популярен преди двайсетина години в САЩ, когато активно започва да се предлага под формата на различни програми за ранна детска интервенция или като курсове за родители.

Издателство Колибри пуска две детски книжки – „Време е за сън“ и „Толкова много емоции“, които под формата на приказка въвеждат елементарни жестомимични знаци в общуването на родителите и техните малки деца. Кога е подходящо да се използва жестовият подход при общуването с детето?

Общуването между родителите и техните деца обичайно се разгръща на невербална основа още през първата година на детето. За детето е важна връзката с родителите, постоянно осмисленото взаимодействие с тях и споделеността на разбирането за обкръжаващия ги свят. Жестове и жестова реч могат да се използват с всички деца.

Няма ограничения за времето на въвеждане на жестове и жестов език в комуникацията с децата, но е препоръчително въвеждането на жестовите знаци да започне около 4-5 месец след раждането.

Как се отразява използването на жестове в комуникацията между родители и техните новородени до момента на проговарянето? Възможно ли е детето да усвои значението на жестове и мимики в тази най-ранна детска възраст?

Децата използвали два езика, единият от които жестов, от ранна възраст се развиват по сходен начин и дори по-добре от други билингви. От години изследователите се опитват да си обяснят защо някои глухи деца от семейства на глухи родители демонстрират по-високи постижения в училище, не само в сравнение с техни нечуващи, но и с чуващите им връстници. Едно от обясненията за по-високите грамотност, социална и емоционална интелигентност на тази група ученици, е свързано с активните им езикови интеракции в жестов код от най-ранна възраст. Родителите, които използват целенасочено отделни жестове във взаимодействието с чуващото си бебе могат да очакват жестово проговаряне около седмия месец.


Изискват ли се големи усилия от страна на възрастните и децата, за да се научат да използват жестове и мимики в ежедневната комуникация?

При желание от страна на родителите процесът се случва естествено и неусетно. Необходими са увереност, постоянство и спокойствие, за да се наложи общуването с жестове от най-ранна възраст. Всяка комуникация, в която се използват едни и същи символни елементи за означаване на действителността всъщност благоприятства развитието на децата.

Как жестовият език може да помогне на възпитанието в най-ранното детско развитие?

Възпитанието е комплексен и многостранен процес и трудно може да се осъществи без комуникация. Кодираната с жестове реч осигурява възможност за управление на поведението и семейната среда, дава възможности за изразяване на детето, което във всеки момент от контакта с родителите си може да посочи нуждата си, да изрази желание или нежелание или да потърси помощ. Така не само то, но и неговите родители, ще се чувстват спокойни и сигурни, независимо от обстоятелствата, ще имат възможност да изградят стабилна връзка помежду си за постигане на резултатност в системата от възпитателни дейности.


Как оценявате интереса към жестовия език в България?

Интересът към жестовия език става все по-голям. Много хора намират жестовият език за атрактивен и привидно логичен. На все повече места се предлагат курсове по жестов език, търсят се жестови преводачи и специалисти по жестов език. Предстои жестовият език да стане част от учебното съдържание в системата на предучилищното и училищното образование. В някои детски градини вече се предлагат такива занимания.

Очаквам, както в много други страни по света, където се прилагат различни програми за ранна детска интервенция, да се създаде система и правила за въвеждане на ранна жестова комуникация, вкл. т.нар. „бебешки жестов“ (Baby Sign). Предстои развитие по всички тези направления, не без компетентното участие на специалисти, и в съвместни дейности с родителите.

Целта е да се формират умения за комуникация в довербалния период, когато детето все още не е в състояние да говори, да може двигателно да изразява желанията или нуждите си. Най-голямото предимство на тази форма на комуникация е, че по един дейностно ориентиран и забавен начин се стимулира развитието на зрителната памет и внимание, зрително-моторната координация, споделеното внимание, така необходими за устното проговаряне на детето. С помощта на жестовата реч родителите по-лесно могат да овладяват негативното поведение на детето си, породено от неразбиране или липса на изразни средства.

бюлетин

още интеракция