Еквиваленти: изложба на Надя Текнеджиева

Oбекти и фотография - 5.09 – 29.10.2023 г.

В настоящата изложба Надя Текнеджиева представя в одухотворени образи от порцелан и фотография своето разбиране за живота и за изкуството като душевен пристан.


Чрез наслояване на образи и символи от различни времена и активното визуално въздействие обектите пораждат многознaчни връзки, предразполагат към богатство от интерпретации. При визуалната игра между образа (като водещ елемент) и символа (като носител на памет) настъпва своеобразен процес на „обезвеществяване “, предметът или събитието загубват първоначалната си смислова натовареност и се превръщат от реален във фикционален образ, трансмисия от външния към вътрешния свят на човека.